Bekijk desktop versie
Nike voetbalschoenen  -  Adidas F50  -  Adidas voetbalschoenen Alweer een goed idee van...  

Wie zijn wij?

Bij Voetbalschoenenwinkel vind je de nieuwste voetbalschoenen van Adidas en Nike tegen de voordeligste prijs. Voetbalschoenenwinkel is uw online expert op het gebied van uitsluitend voetbalschoenen, opgericht door een aantal voetballers met jarenlange ervaring in de voetbalbranche. In onze Voetbalschoenenwinkel vind je alleen de nieuwste en...

Lees verder

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voetbalschoenenwinkel.com

1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

VSW.com: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VSW.com alsmede op alle met VSW.com aangegane overeenkomsten.

3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door VSW.com is ingestemd.

6. De internetsite van VSW.com richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

7. VSW.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

8. Door het gebruik van de internetsite van VSW.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9. VSW.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. VSW.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan VSW.com via elektronische weg verzonden. Deze zijn door VSW.com ontvangen.
- de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Voetbaluitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
- de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
- een offerte is door de Koper getekend en door VSW.com ontvangen ingeval door VSW.com een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door VSW.com herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal VSW.com de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

6. Koper en VSW.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van VSW.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. VSW.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

8. Indien VSW.com niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met VSW.com.


3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die VSW.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VSW.com worden gecorrigeerd.

4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt.. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VSW.com.


4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDeal

VSW.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite..


5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft VSW.com ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. VSW.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2.  Indien een product is geleverd en u wilt het artikel omruilen voor een andere maat of voor een ander model dan zullen de totale retour kosten altijd voor rekening komen van de koper. Omruilen is mogelijk via het aanvragen van ons Retour formulier en binnen 5 werkdagen na levering.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient VSW.com de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft VSW.com het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.


6. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan VSW.com ter kennisgeving worden gebracht.

2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. VSW.com is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.


7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd.
Alleen wanneer het product en de verpakking in: originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met VSW.com kosteloos aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht.
Tevens moet alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen ook worden toegevoegd bij de retourzending.
Let op: bij het retour sturen van outlet artikelen geldt dat er altijd € 3,95 handelingskosten in rekening zal worden gebracht.

2. VSW.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

3. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld bedrukte kleding), is niet mogelijk.

4. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door VSW.com voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.

5. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.


8. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met VSW.com is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


9. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door VSW.com geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, VSW.com in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

2. VSW.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. VSW.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3. Indien VSW.com om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4. Voetbalschoenenenwinkel.com garandeert dat elk door haar geleverde artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.  Hieronder onze garantievoorwaarden:

  • Klachten worden alleen in behandeling genomen op vertoon van uw aankoopbewijs
  • De garantie geeft recht op maximaal 6 maanden garantie op fabrieks-, productie- en materiaalfouten
  • Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met gebruikersduur, intensiviteit van het gebruik,  gepleegde onderhoud en de soort ondergrond
  • Schade van buitenaf of nalatigonderhoud valt niet binnen de garantievoorwaarden
  • We streven naar een afhandeling binnen 3 werkdagen

Vergoedingspercentages:

0 t/m 3 maanden, 100% vergoeding

4 t/m 6 maanden, 50% vergoeding

Na 6 maanden geen vergoeding

Als u van mening bent dat uw artikel aan de garantie voorwaarden voldoet kunt u een klachtbrief incl. instructies aanvragen per mail via:  verkoop@Voetbalschoenenenwinkel.com. Na ontvangst van het artikel zullen wij u klacht beoordelen, eventueel i.s.m. de fabrikant. Indien Voetbalschoenenenwinkel.com/fabrikant de klacht heeft geaccepteerd zullen wij kostenloos direct een nieuw of vergelijkbaar paar naar u toesturen. Indien de claim niet wordt geaccepteerd dan zullen wij u artikel niet retour zenden, wilt u het artikel toch retour dan dient u de verzendkosten van € 6,95 voor eigen rekening te nemen.n.


5. De Koper is gehouden VSW.com te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen VSW.com zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

6. Het is mogelijk dat VSW.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. VSW.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. VSW.com streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan VSW.com.


10. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij VSW.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VSW.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.


11. Persoonsgegevens

1. VSW.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

2. VSW.com neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van VSW.com, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


13. Geschillenregeling en beslechting

1. Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is VSW.com aan deze keuze gebonden. Wanneer VSW.com dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door VSW.com schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt VSW.com de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

2. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.


14. Diverse bepalingen

1. VSW.com is gevestigd te (1506 EG) Zaandam, Westzijde 76 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam onder nr. 34272219. Het BTW identificatie nummer is: NL8178.86.722.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan VSW.com op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

2. VSW.com streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 4 uur te beantwoorden.
Algemene Voorwaarden Voetbalschoenenwinkel.com., 1 maart 2010.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen